Školstvo a mládež

Naše služby

Dokumenty

Úradné oznamy

Tlačové správy

Voľné miesta

Mestská školská liga

Podklady k štipediu na MŠ Espania 

Odbor školstva, mládeže a športu
číslo dverí   telefónny kontakt mailová adresa klapka
  Odbor školstva, mládeže a športu      
  vedúci odboru školstva, mládeže a športu      
101 PaedDr. Mária Orságová 037/65 02 149 Maria.Orsagovazavináčmsunitra.sk 149
  Referát školských odborných činností      
  referent pre školstvo      
103 PaedDr. Drahoslava Bóňová 037/65 02 397 Drahoslava.Bonovazavináčmsunitra.sk 397
  referent pre školstvo      
103 PaedDr. Tatiana Vaňová 037/65 02 397 Tatiana.Vanovazavináčmsunitra.sk 397
  koordinátor činnosti pre prácu s rómskym etnikom      
- Mgr. Margita Sládečková 037/65 54 735 - -
  referent pre ekonomiku školstva      
104 Ing. Gejza Kukla 037/65 02 256 Gejza.Kuklazavináčmsunitra.sk 256
  Referát mládeže a športu      
  referent pre šport      
102 Bc. Jozef Chudý 037/65 02 389 Jozef.Chudyzavináčmsunitra.sk 389
  referent pre mládež a šport      
102 Mgr. Róbert Šiška 037/65 02 389 Robert.Siskazavináčmsunitra.sk 389
  Referát predprimárneho vzdelávania      
  odborný referent pre predprimárne školstvo      
620 PhDr. Kvetoslava Mikulová 037/65 02 276 Kvetoslava.Mikulovazavináčmsunitra.sk 276
  referent pre metodiku predprimárneho školstva      
620 Magdaléna Feketeová 037/65 02 276 Magdalena.Feketeovazavináčmsunitra.sk 276
  referent pre ZŠS      
105 Ing. Dagmar Danášová 037/65 02 142 Dagmar.Danasovazavináčmsunitra.sk 142
  referent pre ekonomiku predprimárneho školstva      
104 Darina Mikulášiková 037/65 02 256 Darina.Mikulasikovazavináčmsunitra.sk 256