referát predprimárneho vzdelávania OŠMaŠ

Základné informácie:
a) na úseku výchovy a vzdelávania vykonáva:
- poskytuje  odbornú  a poradenskú  činnosť  materským  školám  (MŠ),  mestským  detským  jasliam (MDJ) a centru zdravia (CZ) v oblasti zabezpečovania výchovno-vzdelávacieho procesu - odborne posudzuje školské vzdelávacie programy materských škôl
- kontroluje  dodržiavanie  všeobecne záväzných predpisov  v oblasti  výchovy a vzdelávania  vrátane návrhov opatrení s výnimkou kontroly v kompetencii štátnej školskej inšpekcie
- zabezpečuje  a analyzuje  podklady  predkladané  riaditeľmi  materských  škôl  na  schválenie  – návrhy  na  počty  prijímaných  detí,  správu  o výchovno-vzdelávacej  činnosti,  koncepčný  zámer rozvoja  materskej  školy,  pedagogicko-organizačné  a materiálno-technické  zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu
- zabezpečuje  porady  vedúcich  zamestnancov  materských  škôl,  koordinátoriek  obvodov
materských škôl, vedúcich zamestnancov MDJ, referenta CZ
- zabezpečuje  centrálny  zápis  detí  do  materských  škôl  a zápis  detí počas  školského  roka
v spolupráci s riaditeľmi materských škôl
- koordinuje  činnosť  riaditeliek  MŠ,  činnosť  a spoluprácu  jednotlivých  MŠ  v rámci  obvodov, mestských detských jaslí a centra zdravia pre deti predškolského veku
- zabezpečuje  prenos  informácií  z MŠVVaŠ  SR,  KŠÚ  v Nitre,  MPC  a ďalších  vzdelávacích inštitúcií, týkajúcich sa realizácie výchovno-vzdelávacieho procesu
- zabezpečuje  v spolupráci  s materskými  školami  organizovanie  kultúrno-spoločenských,
športových podujatí a iných nadštandardných aktivít materských škôl
- zabezpečuje  zber  informácii  a podkladov  z jednotlivých  MŠ,  MDJ,CZ  a ich  sumarizáciu  k dopĺňaniu databázy informácií
- sleduje  a vyhodnocuje  kapacitu  materských  škôl,  MDJ  vzhľadom  k demografickému  vývoju obyvateľstva  mesta  –vyhodnocuje  a realizuje  optimalizáciu  a racionalizáciu  siete  školských zariadení
- vedie  evidenciu  počtov  zapísaných  detí  do  jednotlivých  materských  škôl,  voľné  kapacity v materských školách, celkový počtov detí vo všetkých materských školách , evidenciu všetkých zmien počas školského roka
- vedie evidenciu funkčného obdobia riaditeľov škôl a zariadení a zabezpečuje výberové konania
- vedie evidenciu úrazov detí v MŠ, záznamy RÚVZ Nitra
- vedie evidenciu sťažností a petícií zákonných zástupcov detí
- pripravuje  a  zabezpečuje  vydávanie  organizačných  pokynov  pre  riaditeľky  materských  škôl, centra zdravia a mestských detských jaslí, najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok
- plní  úlohy  súvisiace  s  predkladaním  návrhov  na riešenie  problémov  v oblasti  výchovnovzdelávacej  činnosti,  návrhov  opatrení  vyplývajúcich  z  pripomienok  k výchovno-vzdelávacej činnosti zo strany rodičov a oprávnených osôb
- pripravuje  analytické  podklady  v oblasti  materských  škôl  pre  mestské  zastupiteľstvo,    mestskú radu, odborné komisie MZ a mestskú školskú radu
- pripravuje štatistiky a iné podklady z problematiky materských škôl a ich prevádzkovania
- zabezpečuje  distribúciu  zákonov,  nariadení  a  usmernení  MŠVVaŠ  SR,  KŠÚ,  RÚVZ,
pedagogicko-organizačných  pokynov  ,  objednávky  pedagogickej  dokumentácie  pre  materské školy, vypracovanie  a poskytnutie  informačných  materiálov  pre  rodičov,  prípravu  informačných materiálov pre riaditeľky MŠ
- vypracováva  analýzu  potrieb  a rozpracováva  koncepciu  ďalšieho  vzdelávania  učiteľov
materských škôl –spolupracuje so  vzdelávacími  inštitúciami (vzdelávacie aktivity pre riaditeľov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov materských škôl )
- podieľa sa na tvorbe koncepčných zámerov mesta v oblasti školstva a vzdelávania
- spolupracuje  s orgánmi  štátnej  správy  -štátnou  školskou  inšpekciou,  Centrom  pedagogického poradenstva  a prevencie  v Nitre  a inými  zariadeniami  špeciálno-pedagogického  poradenstva, s metodicko-pedagogickými  centrami,  regionálnym  vzdelávacím  centrom,  Štátnym pedagogickým  ústavom  v  Bratislave,  vysokými  školami   a akreditovanými  vzdelávacími inštitúciami
- pripravuje  komplexné  podklady  k zriadeniu,  vyradeniu,  zrušeniu  materských  škôl  a k zmenám
v sieti škôl a školských zariadení
b) na úseku zabezpečenia stravovania a financovania vykonáva:
- zabezpečuje koordináciu vedúcich školského stravovania
- zostavuje jednotné jedálne lístky podľa zásad zdravého stravovania detí s dôrazom na dodržanie kalorickej a biologickej hodnoty
- spolupracuje s regionálnym úradom verejného zdravotníctva a s odborníkmi v oblasti stravovania
- kontroluje  finančné  náklady  na  potraviny  podľa  jedálnych  lístkov  v zariadeniach  školského stravovania  (ďalej  ZŠS)  pri  MŠ a ich  celkové hospodárenie  (  stravné,  stavy  na  účtoch,  mesačné zúčtovania)
- spracováva  tabuľky  prevarených  a ušetrených  nákladov  na  výrobu  jedál  a priemerné  počty stravujúcich sa pre jednotlivé ZŠS
- kontroluje dodávky tovaru na základe dodacích listov a faktúr v ZŠS
- spolupracuje s riaditeľkami ZŠS pri ZŠ, ktoré varia pre MŠ
- zabezpečuje potrebné tlačivá pre ZŠS
- zabezpečuje  centrálny  nákup  ochranného  pracovného  oblečenia  pre  zamestnankyne  ZŠS, zisťuje potrebu  nákupov  drobného  hmotného  majetku  do  kuchýň  a  potrebu  nákupu  a servisu veľkokapacitných kuchynských spotrebičov
- spracováva prevádzkové poriadky a kompletizuje mesačné uzávierky pre jednotlivé ZŠS
- stanovuje a kontroluje pracovné úväzky zamestnancov ZŠS podľa počtu stravníkov
- sleduje  novú  legislatívu,  dodržiavanie  všeobecne  záväzných  právnych  predpisov  v  oblasti školského stravovania, nové trendy v oblasti stravovania detí predškolského veku
- organizačne zabezpečuje školenie pracovníčok v oblasti hygieny potravín a prevádzky
- spracováva štvrťročné hlásenia na ÚVO v spotrebe potravín
- metodicky usmerňuje technologický proces výroby a výdaja jedál
- spolupracuje s útvarom hlavného kontrolóra MsÚ
- spracováva návrh rozpočtu pre MŠ, ZŠS, MDJ, CZ a kontroluje jeho čerpanie
- vedie  evidenciu faktúr a rozúčtovanie platieb za  energie, služby a práce  vykonávané  v MŠ, ZŠS, MDJ, CZ
- vystavuje platobné poukazy za všetky faktúry MŠ, ZŠS, MDJ a CZ
- účtuje hnuteľný majetok a vedie jeho evidenciu pre všetky MŠ, ZŠS, MDJ a CZ
- účtuje, eviduje a sleduje hlavný potravinový účet a všetky potravinové faktúry
- vyúčtováva jednotlivé potravinové účty všetkých ZŠS
- spracováva podklady na prerozdelenie preddavkov pre všetky MŠ, ZŠS, MDJ a CZ
- zaúčtováva bežné preddavky pre všetky MŠ, ZŠS, MDJ a CZ
- spracováva  účtovanie  finančných  prostriedkov  zo  zdrojov  štátu  určených  pre  deti,  ktoré  majú  1 rok do začatia povinnej školskej dochádzky
- spracováva príspevky k hmotnej núdzi na stravu a jeho vyúčtovanie
- vystavuje a eviduje objednávky pre všetky MŠ, ZŠS, MDJ a CZ
- kontroluje pohľadávky a záväzky
- vedie  kompletnú  evidenciu  o čerpaní  finančných  prostriedkov  za  školy  a zariadenia
predprimárneho vzdelávania.
Organizačnými  jednotkami  referátu  sú:  materské  školy,  mestské detské jasle,  centrum zdravia, zariadenia školského stravovania.
 

Zoznam materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry

Názov MŠ Meno riaditeľa Tel. číslo E-mailová adresa
Alexyho 26 Elena Paukejeová, PhDr. 037/ 77 31 290 msalexyhozavináčsmsnitra.sk
Bazovského 1 Darina Orbánová 037/77 31 597 msbazovskehozavináčsmsnitra.sk
Beethovenova 1 Ingrid Čviriková, Mgr. 037/77 31 421 msbeethovenovazavináčsmsnitra.sk
Belopotockého 2 Ľuboslava Macievičová, Mgr. 037/65 62 238 msdrazovcezavináčsmsnitra.sk
Benkova 17 Katarína Miháliková, Mgr. 037/77 31 947 msbenkovazavináčsmsnitra.sk
Čajkovského 3 Viera Sádovská 037/65 18 962 mscajkovskehozavináčsmsnitra.sk
Dolnočermánská 57 Renáta Plevková 037/65 66 305 msdolnocermanskazavináčsmsnitra.sk
Golianova 1 Martina Kramárová 037/77 20 037 msgolianovazavináčsmsnitra.sk
Hospodárska 7 Petronela Pospíšilová 037/74 12 681 mshospodarskazavináčsmsnitra.sk
Ľudovíta Okánika 6 Renáta Kútiková 037/73 32 647 mslokanikazavináčsmsnitra.sk
Mostná 1 Katarína Osifová 037/77 21 311 msmostnazavináčsmsnitra.sk
Nábrežie mládeže 7 Gabriela Gregušová 037/73 31 008 msnabreziemladezezavináčsmsnitra.sk
Novomeského 19 Antónia Lauková 037/77 31 596 msnovomeskehozavináčsmsnitra.sk
Okružná 1 Dana Vincová, Bc. 037/65 61 189 msjanikovcezavináčsmsnitra.sk
Párovská 36 Daniela Maťová, Mgr. 037/65 29 898 msparovskazavináčsmsnitra.sk
Piaristická 12 Jana Matušková, Bc. 037/77 21 667 mspiaristickazavináčsmsnitra.sk
Platanová 3 Mária Gaplovská 037/74 13 272 msplatanovazavináčsmsnitra.sk
Rázusová 26 Janette Ronecová 037/77 20 704 msrazusovazavináčsmsnitra.sk
Staromlynská 2 Martina Veseľková, PhDr. 037/74 16 592 msstaromlynskazavináčsmsnitra.sk
Štefániková 128 Renáta Supuková 037/77 20 773 msstefanikovazavináčsmsnitra.sk
Štiavnická 1 Ľubica Valentínyová, PhDr. 037/73 31 958 msstiavnickazavináčsmsnitra.sk
Topoľová 6 Katarína Benešová, Mgr. 037/73 33 519 mstopolovazavináčsmsnitra.sk
Vansovej 6 Marta Ďuriančíková 037/74 12 601 mstvansovejzavináčsmsnitra.sk
Za Humnami 28 Mária Bordášová 037/73 34 234 mszahumnamizavináčsmsnitra.sk
Zvolenská 23 Ivana Černáková 037/65 20 494 mszvolenskazavináčsmsnitra.sk

 

Mestské detské jasle Meno vedúcej Tel. číslo E-mailová adresa
MDJ Bazovského

Iveta Gerhátová, Bc.

037/ 65 18 020 mdjbazovskehozavináčsmsnitra.sk
MDJ Ľ. Okánika 037/73 32 644

  

Súbory na stiahnutie
Dokumenty (Školstvo a mládež)
Autor: webmaster | Streda 12 marec 2014 10:01:02 | Kategória správy: Úradné oznamy - ŠaM

 

Autor: webmaster | Štvrtok 13 marec 2014 11:44:47 | Kategória správy: Aktuality - Školský rok 2013/2014

Nariadenie vlády SR č. 208/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov v základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení neskorších predpisov

Autor: webmaster | Štvrtok 13 marec 2014 11:43:31 | Kategória správy: Aktuality - Školský rok 2013/2014

R2013Zákon č. 312/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Autor: webmaster | Štvrtok 13 marec 2014 11:42:31 | Kategória správy: Aktuality - Školský rok 2013/2014

 

Autor: webmaster | Štvrtok 13 marec 2014 11:41:24 | Kategória správy: Aktuality - Školský rok 2013/2014

Nariadenie vlády č. 441/2013, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Autor: webmaster | Štvrtok 13 marec 2014 11:39:43 | Kategória správy: Aktuality - Školský rok 2013/2014

Zákon č. 464/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Dôležité linky