referát predprimárneho vzdelávania OŠMaŠ

Základné informácie:
a) na úseku výchovy a vzdelávania vykonáva:
- poskytuje  odbornú  a poradenskú  činnosť  materským  školám  (MŠ),  mestským  detským  jasliam (MDJ) a centru zdravia (CZ) v oblasti zabezpečovania výchovno-vzdelávacieho procesu - odborne posudzuje školské vzdelávacie programy materských škôl
- kontroluje  dodržiavanie  všeobecne záväzných predpisov  v oblasti  výchovy a vzdelávania  vrátane návrhov opatrení s výnimkou kontroly v kompetencii štátnej školskej inšpekcie
- zabezpečuje  a analyzuje  podklady  predkladané  riaditeľmi  materských  škôl  na  schválenie  – návrhy  na  počty  prijímaných  detí,  správu  o výchovno-vzdelávacej  činnosti,  koncepčný  zámer rozvoja  materskej  školy,  pedagogicko-organizačné  a materiálno-technické  zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu
- zabezpečuje  porady  vedúcich  zamestnancov  materských  škôl,  koordinátoriek  obvodov
materských škôl, vedúcich zamestnancov MDJ, referenta CZ
- zabezpečuje  centrálny  zápis  detí  do  materských  škôl  a zápis  detí počas  školského  roka
v spolupráci s riaditeľmi materských škôl
- koordinuje  činnosť  riaditeliek  MŠ,  činnosť  a spoluprácu  jednotlivých  MŠ  v rámci  obvodov, mestských detských jaslí a centra zdravia pre deti predškolského veku
- zabezpečuje  prenos  informácií  z MŠVVaŠ  SR,  KŠÚ  v Nitre,  MPC  a ďalších  vzdelávacích inštitúcií, týkajúcich sa realizácie výchovno-vzdelávacieho procesu
- zabezpečuje  v spolupráci  s materskými  školami  organizovanie  kultúrno-spoločenských,
športových podujatí a iných nadštandardných aktivít materských škôl
- zabezpečuje  zber  informácii  a podkladov  z jednotlivých  MŠ,  MDJ,CZ  a ich  sumarizáciu  k dopĺňaniu databázy informácií
- sleduje  a vyhodnocuje  kapacitu  materských  škôl,  MDJ  vzhľadom  k demografickému  vývoju obyvateľstva  mesta  –vyhodnocuje  a realizuje  optimalizáciu  a racionalizáciu  siete  školských zariadení
- vedie  evidenciu  počtov  zapísaných  detí  do  jednotlivých  materských  škôl,  voľné  kapacity v materských školách, celkový počtov detí vo všetkých materských školách , evidenciu všetkých zmien počas školského roka
- vedie evidenciu funkčného obdobia riaditeľov škôl a zariadení a zabezpečuje výberové konania
- vedie evidenciu úrazov detí v MŠ, záznamy RÚVZ Nitra
- vedie evidenciu sťažností a petícií zákonných zástupcov detí
- pripravuje  a  zabezpečuje  vydávanie  organizačných  pokynov  pre  riaditeľky  materských  škôl, centra zdravia a mestských detských jaslí, najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok
- plní  úlohy  súvisiace  s  predkladaním  návrhov  na riešenie  problémov  v oblasti  výchovnovzdelávacej  činnosti,  návrhov  opatrení  vyplývajúcich  z  pripomienok  k výchovno-vzdelávacej činnosti zo strany rodičov a oprávnených osôb
- pripravuje  analytické  podklady  v oblasti  materských  škôl  pre  mestské  zastupiteľstvo,    mestskú radu, odborné komisie MZ a mestskú školskú radu
- pripravuje štatistiky a iné podklady z problematiky materských škôl a ich prevádzkovania
- zabezpečuje  distribúciu  zákonov,  nariadení  a  usmernení  MŠVVaŠ  SR,  KŠÚ,  RÚVZ,
pedagogicko-organizačných  pokynov  ,  objednávky  pedagogickej  dokumentácie  pre  materské školy, vypracovanie  a poskytnutie  informačných  materiálov  pre  rodičov,  prípravu  informačných materiálov pre riaditeľky MŠ
- vypracováva  analýzu  potrieb  a rozpracováva  koncepciu  ďalšieho  vzdelávania  učiteľov
materských škôl –spolupracuje so  vzdelávacími  inštitúciami (vzdelávacie aktivity pre riaditeľov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov materských škôl )
- podieľa sa na tvorbe koncepčných zámerov mesta v oblasti školstva a vzdelávania
- spolupracuje  s orgánmi  štátnej  správy  -štátnou  školskou  inšpekciou,  Centrom  pedagogického poradenstva  a prevencie  v Nitre  a inými  zariadeniami  špeciálno-pedagogického  poradenstva, s metodicko-pedagogickými  centrami,  regionálnym  vzdelávacím  centrom,  Štátnym pedagogickým  ústavom  v  Bratislave,  vysokými  školami   a akreditovanými  vzdelávacími inštitúciami
- pripravuje  komplexné  podklady  k zriadeniu,  vyradeniu,  zrušeniu  materských  škôl  a k zmenám
v sieti škôl a školských zariadení
b) na úseku zabezpečenia stravovania a financovania vykonáva:
- zabezpečuje koordináciu vedúcich školského stravovania
- zostavuje jednotné jedálne lístky podľa zásad zdravého stravovania detí s dôrazom na dodržanie kalorickej a biologickej hodnoty
- spolupracuje s regionálnym úradom verejného zdravotníctva a s odborníkmi v oblasti stravovania
- kontroluje  finančné  náklady  na  potraviny  podľa  jedálnych  lístkov  v zariadeniach  školského stravovania  (ďalej  ZŠS)  pri  MŠ a ich  celkové hospodárenie  (  stravné,  stavy  na  účtoch,  mesačné zúčtovania)
- spracováva  tabuľky  prevarených  a ušetrených  nákladov  na  výrobu  jedál  a priemerné  počty stravujúcich sa pre jednotlivé ZŠS
- kontroluje dodávky tovaru na základe dodacích listov a faktúr v ZŠS
- spolupracuje s riaditeľkami ZŠS pri ZŠ, ktoré varia pre MŠ
- zabezpečuje potrebné tlačivá pre ZŠS
- zabezpečuje  centrálny  nákup  ochranného  pracovného  oblečenia  pre  zamestnankyne  ZŠS, zisťuje potrebu  nákupov  drobného  hmotného  majetku  do  kuchýň  a  potrebu  nákupu  a servisu veľkokapacitných kuchynských spotrebičov
- spracováva prevádzkové poriadky a kompletizuje mesačné uzávierky pre jednotlivé ZŠS
- stanovuje a kontroluje pracovné úväzky zamestnancov ZŠS podľa počtu stravníkov
- sleduje  novú  legislatívu,  dodržiavanie  všeobecne  záväzných  právnych  predpisov  v  oblasti školského stravovania, nové trendy v oblasti stravovania detí predškolského veku
- organizačne zabezpečuje školenie pracovníčok v oblasti hygieny potravín a prevádzky
- spracováva štvrťročné hlásenia na ÚVO v spotrebe potravín
- metodicky usmerňuje technologický proces výroby a výdaja jedál
- spolupracuje s útvarom hlavného kontrolóra MsÚ
- spracováva návrh rozpočtu pre MŠ, ZŠS, MDJ, CZ a kontroluje jeho čerpanie
- vedie  evidenciu faktúr a rozúčtovanie platieb za  energie, služby a práce  vykonávané  v MŠ, ZŠS, MDJ, CZ
- vystavuje platobné poukazy za všetky faktúry MŠ, ZŠS, MDJ a CZ
- účtuje hnuteľný majetok a vedie jeho evidenciu pre všetky MŠ, ZŠS, MDJ a CZ
- účtuje, eviduje a sleduje hlavný potravinový účet a všetky potravinové faktúry
- vyúčtováva jednotlivé potravinové účty všetkých ZŠS
- spracováva podklady na prerozdelenie preddavkov pre všetky MŠ, ZŠS, MDJ a CZ
- zaúčtováva bežné preddavky pre všetky MŠ, ZŠS, MDJ a CZ
- spracováva  účtovanie  finančných  prostriedkov  zo  zdrojov  štátu  určených  pre  deti,  ktoré  majú  1 rok do začatia povinnej školskej dochádzky
- spracováva príspevky k hmotnej núdzi na stravu a jeho vyúčtovanie
- vystavuje a eviduje objednávky pre všetky MŠ, ZŠS, MDJ a CZ
- kontroluje pohľadávky a záväzky
- vedie  kompletnú  evidenciu  o čerpaní  finančných  prostriedkov  za  školy  a zariadenia
predprimárneho vzdelávania.
Organizačnými  jednotkami  referátu  sú:  materské  školy,  mestské detské jasle,  centrum zdravia, zariadenia školského stravovania.
 

Zoznam materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry

Názov MŠ Meno riaditeľa Tel. číslo E-mailová adresa
Alexyho 26 Elena Paukejeová, PhDr. 037/ 77 31 290 msalexyhozavináčsmsnitra.sk
Bazovského 1 Darina Orbánová 037/77 31 597 msbazovskehozavináčsmsnitra.sk
Beethovenova 1 Ingrid Čviriková, Mgr. 037/77 31 421 msbeethovenovazavináčsmsnitra.sk
Belopotockého 2 Ľuboslava Macievičová, Mgr. 037/65 62 238 msdrazovcezavináčsmsnitra.sk
Benkova 17 Katarína Miháliková, Mgr. 037/77 31 947 msbenkovazavináčsmsnitra.sk
Čajkovského 3 Viera Sádovská 037/65 18 962 mscajkovskehozavináčsmsnitra.sk
Dolnočermánská 57 Renáta Plevková 037/65 66 305 msdolnocermanskazavináčsmsnitra.sk
Golianova 1 Martina Kramárová 037/77 20 037 msgolianovazavináčsmsnitra.sk
Hospodárska 7 Petronela Pospíšilová 037/74 12 681 mshospodarskazavináčsmsnitra.sk
Ľudovíta Okánika 6 Renáta Kútiková 037/73 32 647 mslokanikazavináčsmsnitra.sk
Mostná 1 Katarína Osifová 037/77 21 311 msmostnazavináčsmsnitra.sk
Nábrežie mládeže 7 Gabriela Gregušová 037/73 31 008 msnabreziemladezezavináčsmsnitra.sk
Novomeského 19 Antónia Lauková 037/77 31 596 msnovomeskehozavináčsmsnitra.sk
Okružná 1 Dana Vincová, Mgr. 037/65 61 189 msjanikovcezavináčsmsnitra.sk
Párovská 36 Jana Hollová, Bc. 037/65 29 898 msparovskazavináčsmsnitra.sk
Piaristická 12 Jana Matušková, Mgr. 037/77 21 667 mspiaristickazavináčsmsnitra.sk
Platanová 3 Mária Gaplovská 037/74 13 272 msplatanovazavináčsmsnitra.sk
Rázusová 26 Janette Ronecová 037/77 20 704 msrazusovazavináčsmsnitra.sk
Staromlynská 2 Martina Veseľková, PhDr. 037/74 16 592 msstaromlynskazavináčsmsnitra.sk
Štefániková 128 Renáta Supuková 037/77 20 773 msstefanikovazavináčsmsnitra.sk
Štiavnická 1 Ľubica Valentínyová, PhDr. 037/73 31 958 msstiavnickazavináčsmsnitra.sk
Topoľová 6 Katarína Benešová, Mgr. 037/73 33 519 mstopolovazavináčsmsnitra.sk
Vansovej 6 Marta Ďuriančíková 037/74 12 601 mstvansovejzavináčsmsnitra.sk
Za Humnami 28 Renáta Klemanová, Mgr. 037/73 34 234 mszahumnamizavináčsmsnitra.sk
Zvolenská 23 Ivana Černáková 037/65 20 494 mszvolenskazavináčsmsnitra.sk
ZŠ s MŠ Novozámocká 129 Alica Hudáková, Mgr. 037/74 15 421 zsmsnitrazavináčgmail.com

 

Mestské detské jasle Meno vedúcej Tel. číslo E-mailová adresa
MDJ Bazovského

Iveta Gerhátová, Bc.

037/ 65 18 020 mdjbazovskehozavináčsmsnitra.sk
MDJ Ľ. Okánika 037/73 32 644


INFORMÁCIE O MATERSKÝCH ŠKOLÁCH V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI MESTA NITRY
školský rok 2014/2015

 


Materská škola, Alexyho 26
Sídlo : Alexyho 26, 949 11 Nitra
Riaditeľka : PhDr. Elena Paukejeová
Tel. kontakt : 037 / 773 12 90
E- mail: msalexyhozavináčsmsnitra.sk
Internetová adresa: www.msnitra.org
Počet tried : 4    Počet detí : 96
Názov školského vzdelávacieho programu: „Spoznávame svet s Vrankou Alexankou“
Prevádzka MŠ: od  6.00h  do 16.30h
Zariadenie školského stravovania: ŠJ Bazovského- výdajná školská jedáleň v MŠ Alexyho
Vedúca: Viera Pindešová
Tel. kontakt: 037 / 773 12 90


Materská škola, Bazovského 1
Sídlo : Bazovského 3, 949 11 Nitra
Riaditeľka : Darina Orbánová
Tel. kontakt : 037 / 773 15 97
E- mail: msbazovskehozavináčsmsnitra.sk
Internetová adresa: www.msnitra.org
Počet tried : 2    Počet detí : 48
Názov školského vzdelávacieho programu: „Škola malých ochranárov“
Prevádzka MŠ: od  6.00 h  do 16.30 h
Zariadenie školského stravovania: Školská jedáleň
Vedúca: Viera Pindešová
Tel. kontakt: 037 / 773 15 97


Materská škola, Beethovenova 1
Sídlo : Beethovenova 1, 949 11 Nitra
Riaditeľka : Mgr. Ingrid Čviriková
Tel. kontakt : 037 / 773 14 21
E- mail: msbeethovenovazavináčsmsnitra.sk
Internetová adresa: www.msnitra.org
Počet tried : 7    Počet detí : 163
Názov školského vzdelávacieho programu: „Vševedko vie všetko“
Prevádzka MŠ: od  6.00 h  do 16.30 h
Zariadenie školského stravovania: ZŠ Beethovenova – výdajná školská jedáleň v MŠ Beethovenova
Vedúca: Iveta Snopková
Tel. kontakt: 037/ 651 11 87


Materská škola, Belopotockého 2 Nitra - Dražovce
Sídlo: Belopotockého 2, 949 01 Nitra - Dražovce
Riaditeľka: Mgr. Ľuboslava Macievičová
Tel. kontakt: 037 / 656 22 38
E- mail: msdrazovcezavináčsmsnitra.sk
Internetová adresa: www.msnitra.org
Počet tried: 2        Počet detí: 48
Názov školského vzdelávacieho programu: „Cesta krajinou Slniečkovo“
Prevádzka MŠ: od  6.00 h  do 16.30 h
Zariadenie školského stravovania: Školská jedáleň (stravovanie v priestoroch MŠ pre ZŠ Ščasného 22)
Vedúca: Ida Košťaliková
Tel. kontakt: 037 / 656 22 38


Materská škola, Benkova 17
Sídlo : Benkova 17, 949 11 Nitra
Riaditeľka : Mgr. Katarína Miháliková
Tel. kontakt : 037 / 773 19 47
E- mail: msbenkovazavináčsmsnitra.sk
Internetová adresa: www.msnitra.org
Počet tried : 4    Počet detí : 95
Názov školského vzdelávacieho programu: „Učíme sa hravo, zdravo“
Prevádzka MŠ: od  6.00 h  do 16.30 h
Zariadenie školského stravovania: Školská jedáleň
Vedúca: Monika Šunderlíková
Tel. kontakt: 037 / 773 19 47


Materská škola, Čajkovského 3
Sídlo : Čajkovského 3, Nitra 949 11
Riaditeľka : Viera Sádovská
Tel. kontakt : 037 / 651 89 62
E- mail: mscajkovskehozavináčsmsnitra.sk
Internetová adresa: www.msnitra.org
Počet tried : 7    Počet detí : 164
Názov školského vzdelávacieho programu: „Strom života“
Prevádzka MŠ: od  6.00 h  do 16.30 h
Zariadenie školského stravovania: Školská jedáleň
Vedúca: Jarmila Valuchová
Tel. kontakt: 037 / 651 89 62


Materská škola Dolnočermánska 57
Sídlo : Dolnočermánska 57, 949 01 Nitra
Riaditeľka : Renáta Plevková
Tel. kontakt : 037 / 656 63 05
E- mail: msdolnocermanskazavináčsmsnitra.sk
Internetová adresa: www.msnitra.org
Počet tried : 4     Počet detí : 96
Názov školského vzdelávacieho programu: „Čermánsky vševedkovia“
Prevádzka MŠ: od  6.00 h  do 16.30 h
Zariadenie školského stravovania: Školská jedáleň
Vedúca: Margita Mikulcová
Tel. kontakt: 037 / 656 63 05


Materská škola, Golianova 1
Sídlo : Golianova 1, 949 01 Nitra
Riaditeľka : Martina Kramárová
Tel. kontakt : 037 / 772 00 37
E- mail: msgolianovazavináčsmsnitra.sk
Internetová adresa: www.msnitra.org
Počet tried : 3    Počet detí : 65
Názov školského vzdelávacieho programu: „Zvedavé očká“
Prevádzka MŠ: od  6.30 h  do 16.30 h
Zariadenie školského stravovania: Školská jedáleň
Vedúca: Marianna Bojňanská
Tel. kontakt: 037 / 772 00 37


Materská škola, Hospodárska 7
Sídlo: Hospodárska 7, 949 01 Nitra
Riaditeľka: Petronela Pospíšilová
Tel. kontakt: 037 / 741 58 80
E- mail: mshospodarskazavináčsmsnitra.sk
Internetová adresa: www.msnitra.org
Počet tried: 2        Počet detí: 36
Názov školského vzdelávacieho programu: „HAPPY-LAND“
Prevádzka MŠ: od  6.30 h  do 16.30 h
Zariadenie školského stravovania: Školská jedáleň
Vedúca: Mgr. Denisa Cseriová
Tel. kontakt: 037 / 741 58 80


Materská škola, Ľudovíta Okánika 6
Sídlo: Ľ. Okánika 6, 949 01 Nitra
Riaditeľka: Renáta Kútiková
Tel. kontakt: 037 / 733 26 47
E- mail: mslokanikazavináčsmsnitra.sk
Internetová adresa: www.msnitra.org
Počet tried : 6    Počet detí : 132
Názov školského vzdelávacieho programu: „Spoznávame ten náš svet, vyriešime všetko hneď“
Prevádzka MŠ: od  6.15 h  do 16.45 h
Zariadenie školského stravovania: Školská jedáleň
Vedúca: Monika Sabová
Tel. kontakt: 037 / 733 26 47


Materská škola, Mostná 1
Sídlo: Mostná l, 949 01 Nitra
Riaditeľka: Katarína Osifová
Tel. kontakt: 037 / 772 13 11
E- mail: msmostnazavináčsmsnitra.sk
Internetová adresa: www.msnitra.org
Počet tried: 3        Počet detí: 68
Názov školského vzdelávacieho programu: „Zvedavé očká“
Prevádzka MŠ: od  6.30 h  do 17.00 h
Zariadenie školského stravovania: Školská jedáleň
Vedúca: Eva Slováková
Tel. kontakt: 037 / 772 13 11


Materská škola, Nábrežie mládeže 7
Sídlo: Nábrežie mládeže 7, 949 01 Nitra
Riaditeľka: Gabriela Gregušová
Tel. kontakt: 037 / 733 10 08
E- mail: msnabreziemladezezavináčsmsnitra.sk
Internetová adresa: www.msnitra.org
Počet tried : 5 a 1 špeciálna trieda pre deti so zdravotným znevýhodnením - deti s mentálnym postihnutím
Počet detí: 129
Názov školského vzdelávacieho programu: „Slniečko“
Prevádzka MŠ: od  6.30 h  do 16.30 h
Zariadenie školského stravovania: Školská jedáleň
Vedúca: Eleonóra Kováčiková
Tel. kontakt: 037 / 733 10 08


Materská škola, Novomeského 19
Sídlo : Novomeského 19, 949 11 Nitra
Riaditeľka : Antónia Lauková
Tel. kontakt : 037 / 773 15 96
E- mail: msnovomeskehozavináčsmsnitra.sk
Internetová adresa: www.msnitra.org
Počet tried : 5     Počet detí : 114
Názov školského vzdelávacieho programu: „Poď sa so mnou hrať, buď môj kamarát“
Prevádzka MŠ: od  6.00 h  do 16.30 h
Zariadenie školského stravovania: Školská jedáleň
Vedúca: Monika Šunderlíková
Tel. kontakt: 037 / 773 15 96


Materská škola, Okružná 1 Nitra – Janíkovce
Sídlo: Okružná 1, 949 07 Nitra - Janíkovce
Riaditeľka: Mgr. Dana Vincová
Tel. kontakt: 037 / 656 11 89
E- mail: msjanikovcezavináčsmsnitra.sk
Internetová adresa: www.msnitra.org
Počet tried: 3        Počet detí: 60
Názov školského vzdelávacieho programu: „ S kamarátom spoznávame svet“
Prevádzka MŠ: od  6.30 h  do 16.30 h
Zariadenie školského stravovania: Školská jedáleň
Vedúca: Judita Ravaszová
Tel. kontakt: 037 / 656 11 89


Materská škola, Párovská 36
Sídlo : Párovská 36, 949 11 Nitra
Riaditeľka : Bc. Jana Hollová
Tel. kontakt : 037 / 652 98 98
E- mail: msparovskazavináčsmsnitra.sk
Internetová adresa: www.msnitra.org
Počet tried : 6     Počet detí : 144
Názov školského vzdelávacieho programu: Školský  vzdelávací program MŠ Párovská 36
Prevádzka MŠ: od  6.00 h  do 17.00 h
Zariadenie školského stravovania: Školská jedáleň
Vedúca: Mgr. Denisa Cseriová
Tel. kontakt : 037 / 652 98 98


Materská škola, Piaristická 12
Sídlo : Piaristická 12, 949 01 Nitra
Riaditeľka : Mgr.. Jana Matušková
Tel. kontakt : 037 / 772 16 67
E- mail: mspiaristickazavináčsmsnitra.sk
Internetová adresa: www.msnitra.org
Počet tried : 8 + 2 špeciálne triedy pre deti so zdravotným znevýhodnením- deti so zrakovým postihnutím
Počet detí : 199
Názov školského vzdelávacieho programu: „Svetom kráča Mediáčik“
Prevádzka MŠ: od  6.30 h  do 17.00 h
Zariadenie školského stravovania: Školská jedáleň
Vedúca: Eva Slováková
Tel. kontakt : 037 / 772 16 67


Materská škola, Platanová 3
Sídlo: Platanová 3, 949 01 Nitra
Riaditeľka: Mária Gaplovská
Tel. kontakt: 037 / 741 32 72
E- mail: msplatanovazavináčsmsnitra.sk
Internetová adresa: www.msnitra.org
Počet tried: 3        Počet detí: 71
Názov školského vzdelávacieho programu: „Zdraví Platankovia“
Prevádzka MŠ: od  6.30 h  do 17.00 h
Zariadenie školského stravovania: Školská jedáleň
Vedúca: Eleonóra Kováčiková
Tel. kontakt: 037 / 741 32 72


Materská škola, Rázusova 26
Sídlo : Rázusova 26, 949 01 Nitra
Riaditeľka : Janetta Ronecová
Tel. kontakt : 037 / 772 07 04
E- mail: msrazusovazavináčsmsnitra.sk
Internetová adresa: www.msnitra.org
Počet tried : 3     Počet detí : 66
Názov školského vzdelávacieho programu: „Ruka v ruke s prírodou a umením....“
Prevádzka MŠ: od  6.30 h  do 16.30 h
Zariadenie školského stravovania: Školská jedáleň
Vedúca: Monika Sabová
Tel. kontakt : 037 / 772 07 04


Materská škola, Staromlynská 2 Nitra – Horné Krškany
Sídlo : Staromlynská 2, 949 05 Nitra - Horné Krškany
Riaditeľka : PhDr. Martina Veseľková
Tel. kontakt : 037 / 741 65 92
E- mail: msstaromlynskazavináčsmsnitra.sk
Internetová adresa: www.msnitra.org
Počet tried : 2    Počet detí : 47
Názov školského vzdelávacieho programu: „Spoznávame svet“
Prevádzka MŠ: od  6.30 h  do 16.30 h
Zariadenie školského stravovania: Školská jedáleň
Vedúca: Jarmila Valuchová
Tel. kontakt: 037 / 741 65 92


Materská škola, Štefánikova 128
Sídlo : Štefánikova 128, 949 01 Nitra
Riaditeľka : Renáta Supuková
Tel. kontakt : 037 / 772 07 73
E- mail: msstefanikovazavináčsmsnitra.sk
Internetová adresa: www.msnitra.org
Počet tried : 4     Počet detí : 96
Názov školského vzdelávacieho programu: ŠIKULKOVO“
Prevádzka MŠ: od  6.00 h  do 16.30 h
Zariadenie školského stravovania: Školská jedáleň:
Vedúca: Margita Mikulcová
Tel. kontakt: 037 / 772 07 73


Materská škola, Štiavnická 1
Sídlo: Štiavnická 1, 949 01 Nitra
Riaditeľka: PhDr. Ľubica Valentínyová
Tel. kontakt: 037 / 733 19 58
E- mail: msstiavnickazavináčsmsnitra.sk
Internetová adresa: www.msnitra.org
Počet tried: 6 – integrácia pre deti so zdravotným znevýhodnením- deti so sluchovým postihnutím
Počet detí: 137
Názov školského vzdelávacieho programu: „Zvedavkovia spoznávajú a objavujú svet“
Prevádzka MŠ: od  6.30 h  do 17.00 h
Zariadenie školského stravovania: Školská jedáleň
Vedúca: Judita Ravászová
Tel. kontakt: 037 / 733 19 58


Materská škola, Topoľová 6
Sídlo: Topoľová 6, 949 01 Nitra
Riaditeľka: Mgr. Katarína Benešová
Tel. kontakt: 037 / 733 35 19
E- mail: mstopolovazavináčsmsnitra.sk
Internetová adresa: www.msnitra.org
Počet tried: 6        Počet detí: 140
Názov školského vzdelávacieho programu: „Bol raz jeden život a my v ňom“
Prevádzka MŠ: od  6.30 h  do 16.30 h
Zariadenie školského stravovania: ZŠS ZŠ Topoľová – výdajná školská jedáleň v MŠ Topoľová
Vedúca: Mária Kurkinová
Tel. kontakt: 037 / 733 11 40


Materská škola, Vansovej 6
Sídlo: Vansovej 6, 949 01 Nitra
Riaditeľka: Marta Ďuriančíková
Tel. kontakt: 037 / 741 26 01
E- mail: mstvansovejzavináčsmsnitra.sk
Internetová adresa: www.msnitra.org
Počet tried : 3    Počet detí: 72
Názov školského vzdelávacieho programu: „Lienka“
Prevádzka MŠ: od  6.30 h  do 17.00 h
Zariadenie školského stravovania: Školská jedáleň
Vedúca: Eleonóra Kováčiková
Tel. kontakt: 037 / 741 26 01


Materská škola, Za Humnami 28
Sídlo: Za humnami 28, 949 01 Nitra
Riaditeľka: Mgr. Renáta Klemanová
Tel. kontakt: 037 / 733 42 34
E- mail: mszahumnamizavináčsmsnitra.sk
Internetová adresa: www.msnitra.org
Počet tried: 4        Počet detí: 92
Názov školského vzdelávacieho programu: „Zahumníček vstupuje do ríše poznania“
Prevádzka MŠ: od  6.30 h  do 16.30 h
Zariadenie školského stravovania: Školská jedáleň
Vedúca: Ida Košťáliková
Tel. kontakt: 037 / 733 42 34


Materská škola, Zvolenská 23
Sídlo : Zvolenská 23, 949 11 Nitra
Riaditeľka : Ivana Černáková
Tel. kontakt : 037 / 652 04 94
E- mail: mszvolenskazavináčsmsnitra.sk
Internetová adresa: www.msnitra.org
Počet tried : 7    Počet detí : 162
Názov školského vzdelávacieho programu: „Spolu nás baví svet“
Prevádzka MŠ: od  6.00 h  do 16.30 h
Zariadenie školského stravovania: Školská jedáleň
Vedúca: Marianna Bojňanská
Tel. kontakt: 037 / 652 04 94


Základná škola s Materskou školou Novozámocká 129
Sídlo: Novozámocká 129, 949 05 Nitra – Dolné Krškany
Poverený zástupca riaditeľa: Mgr. Alica Hudáková
Tel. kontakt: 037 / 741 54 21
E- mail: zsmsnitrazavináčgmail.com
Internetová adresa: www.zsmsnovozamocka.edupage.org
Počet tried: 2        Počet detí: 39
Názov školského vzdelávacieho programu: „Rastieme zdravo“
Prevádzka MŠ: od  6.30 h  do 16.30 h
Zariadenie školského stravovania: Školská jedáleň
Vedúca: Mária Dalkovičová
Tel. kontakt: 037 / 741 54 21


http://www.msnitra.org/ms.html


 

Súbory na stiahnutie
Dokumenty (Školstvo a mládež)
Autor: webmaster | Streda 12 marec 2014 10:01:02 | Kategória správy: Úradné oznamy - ŠaM

 

Autor: webmaster | Štvrtok 13 marec 2014 11:44:47 | Kategória správy: Aktuality - Školský rok 2013/2014

Nariadenie vlády SR č. 208/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov v základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení neskorších predpisov

Autor: webmaster | Štvrtok 13 marec 2014 11:43:31 | Kategória správy: Aktuality - Školský rok 2013/2014

R2013Zákon č. 312/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Autor: webmaster | Štvrtok 13 marec 2014 11:42:31 | Kategória správy: Aktuality - Školský rok 2013/2014

 

Autor: webmaster | Štvrtok 13 marec 2014 11:41:24 | Kategória správy: Aktuality - Školský rok 2013/2014

Nariadenie vlády č. 441/2013, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Autor: webmaster | Štvrtok 13 marec 2014 11:39:43 | Kategória správy: Aktuality - Školský rok 2013/2014

Zákon č. 464/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Dôležité linky