Kompetencie úradov v Nitre

Kompetencie Mestského úradu v Nitre

(prehľadnejšie členenie pomocou odkazov nájdete v priloženej prílohe - organizačný poriadok)
Postavenie a pôsobnosť MsÚ


1. Mestský úrad najmä:
a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov mesta a orgánov MZ, je podateľňou a výpravňou písomností mesta
b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie MZ, mestskej rady (MR) a komisií MZ
c) vypracováva písomné vyhotovenie všetkých rozhodnutí primátora vydaných v správnom konaní
d) vykonáva nariadenia a uznesenia MZ, rozhodnutia primátora a uznesenia MR


e) zabezpečuje ďalšie činnosti, ktoré súvisia s originálnymi kompetenciami danými zákonmi
f) zabezpečuje ďalšie činnosti dané zákonmi, ktoré súvisia s preneseným výkonom štátnej správy.

 

Kompetencie Krajských a obvodných úradov

(podrobnejšie členenie v prílohe - kompetencie obvodných úradov)
Krajské a Obvodné úrady - pôsobia na úsekoch:

všeobecnej vnútornej správy – prijímajú žiadosti na udelenie štátneho občianstva,
vydávajú osvedčenie o štátnom občianstve.
živnostenského podnikania – vydávajú živnostenské oprávnenia.
civilnej ochrany
krízového riadenia štátu, obrany a bezpečnosti štátu, hospodárskej mobilizácie
správy majetku štátu
mimosúdnych rehabilitácií – zabezpečuje odškodnenie obetí nacistického a komunistického režimu.

Ďalej budú:
viesť register spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
stíhať neplatičov poistného motorového vozidla,
sprostredkúvať dofinancovanie družstevnej a individuálnej bytovej výstavby.

Obvodných úradov je 50. Riadia ich prednostovia. Vymenúva a odvoláva ich vláda na návrh ministra vnútra.

Špecializované úrady

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny - pod touto hlavičkou sa zjednotili sociálne odbory okresných úradov a úrady práce. V ich kompetencií je:
· poskytovať štátne sociálne dávky (prídavok na dieťa, príspevok pri narodení dieťaťa, rodičovský príspevok, príspevok na pohreb atď.
· poskytovať sociálnu pomoc (napr. kompenzačné príspevky pre zdravotne postihnutých)
· evidovať nezamestnaných (hľadajúcich si zamestnanie) a voľné pracovné miesta, sprostredkúvať nezamestnaným vhodné zamestnanie, zabezpečovať vzdelávanie a prípravu nezamestnaných na trh práce, poskytovať príspevky pre nezamestnaných a zamestnávateľov v rámci aktívnej politiky trhu práce.

Krajské školské úrady
· bude zriaďovať a rušiť napríklad špeciálne materské školy, špeciálne základné školy, špeciálne stredné školy, odborné učilištia, bilingválne školy.
· občan sa na úrad bude môcť obrátiť (odvolať) napríklad vtedy: keď riaditeľ takejto školy do nej odmietne prijať jeho dieťa, keď obec rozhodne, že tým, že si jeho dieťa neplní povinnú školskú dochádzku sa dopustil priestupku.

Úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie – bude napríklad:
· povoľovať zvláštne užívanie ciest II. a III. triedy, ich uzávierky, obchádzky atď.,
· povoľovať jednotlivú výrobu a prestavbu motorového vozidla, schvaľovať technickú spôsobilosť takéhoto vozidla, rozhodovať o vyradení vozidla z cestnej premávky, evidovať autoškoly a rozhodovať o vydaní, odobratí a obmedzení rozsahu inštruktorského oprávnenia.
· Krajský dopravný úrad – rozhodovať o odvolaniach proti rozhodnutiam obvodného dopravného úradu, povoľovať zvláštne užívanie ciest I. triedy, ich uzávierky, obchádzky atď., udeľovať a odoberať povolenie na medzinárodnú nepravidelnú autobusovú dopravu, medzinárodnú nákladnú cestnú dopravu.

Úrad životného prostredia – budú slúžiť v prvom rade podnikateľom.
· bude upozorňovať obce na chyby, ktorých sa pri výkone tejto právomoci dopúšťajú, povoľovať vypúšťanie priemyselných odpadových vôd, rozhodovať o umiestnení veľkých a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia.
Krajský úrad životného prostredia bude kontrolovať obvodné úrady životného prostredia.

Pozemkové úrady – Obvodný pozemkový úrad bude napríklad:
· prijímať žiadosti o navrátenia vlastníctva pôdy
· organizovať pozemkové úpravy,
· zabezpečovať práce na obnove evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim,
· vydáva stanovisko k použitiu poľnohospodárskej pôdy na obdobie kratšie ako jeden rok.
Krajský pozemkový úrad:
· rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam obvodného pozemkového úradu,
· rozhoduje v pochybnostiach o tom, kto je „povinnou osobou“ (vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti),
· rozhoduje o námietkach proti pozemkovým úpravám,
· udeľuje súhlas s návrhmi nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy.

Lesné úrady – Obvodný lesný úrad bude
· dozerať na hospodárenie v lesoch – štátnych, súkromných a tzv. urbárskych, viesť zoznamy užívateľov, rozhodovať o vyňatí pozemkov z lesnej pôdy, vyjadrovať sa, ak niekto bude chcieť stavať 50 metrov od hranice lesa, uznávať poľovné revíry, schvaľovať plány chovu a lovu.
Krajský lesný úrad napríklad rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam obvodného lesného úradu.

Súbory na stiahnutie
Dokumenty