Všeobecne-záväzné nariadenia mesta

Ak potrebujete vyhľadať Všeobecno-záväzné nariadenie mesta Nitry, kritérium vyberajte iba jedno, ostatné kritériá musia byť vypnuté.


(Vyhľadáva meno, klúčové slová, oblasť, rok, názov súboru)

Účinné - 7. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 7_2014 o zmene názvu ulice v časti mesta Chrenová

VZN o zmene názvu ulice Gergelyiho - Žitná ulica

Súbor na stiahnutie

Účinné - 6. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 6_2014 o zmene názvu ulice v časti mesta Chrenová

VZN o zmene názvu ulice Massányiho - Repková

Súbor na stiahnutie

Účinné - 5. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 5_2014 o určení názvu verejného priestranstva v časti mesta Staré Mesto

VZN o určení názvu verejného priestranstva - Starý rínok

Súbor na stiahnutie

Účinné - 4. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 4_2014 o sociálnych službách

VZN o sociálnych službách

Súbor na stiahnutie

Účinné - 2. Všeobecne záväzného nariadenie Mesta Nitry č. 2_2014 o používaní mestských symbolov

VZN o syboloch Mesta Nitry

Súbor na stiahnutie

Účinné - 8. VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE mesta Nitry č. 8_1998 O prevádzkovom poriadku pešej zóny v znení dodatku č.1, 2, 3, 4, 5 , a 7

VZN o prevádzkovom poriadku pešej zóny

Súbor na stiahnutie

Účinné - 1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 1_2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

VZN o stavebných odpadoch

Súbor na stiahnutie

Účinné - 1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nitry č. 1_1998 o udeľovaní ocenení mesta Nitry v znení dodatku č. 1, 2 a 3

VZN o oceňovaní

Súbor na stiahnutie

Na pripomienkovanie - 8. Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 8_2014 o dočasnom parkovaní na území mesta Nitry v znení dodatku č. 1

VZN o parkovaní na území Mesta Nitry

Súbor na stiahnutie

Na pripomienkovanie - 15. Návrh dodatku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 15_2007 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty v znení dodatkov č. 1,2,3,4,5

VZN o verejnom poriadku

Súbor na stiahnutie

Na pripomienkovanie - 6. Návrh dodatku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 21_2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelovýc

VZN o úhrade nákladov v školách

Súbor na stiahnutie

Na pripomienkovanie - 5. Návrh Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 5_2009 o národných kultúrnych pamiatkach a pamätihodnostiach mesta Nitry

VZN o kultúrnych pamiatkach

Súbor na stiahnutie

Na pripomienkovanie - 1. Návrh DODATKU č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 1_2005 o poskytovaní finančných príspevkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

VZN o finančných príspevkov ochrana detí

Súbor na stiahnutie

Účinné - 2. Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 2_2015 o určení názvu ulice v časti mesta Párovské Háje

VZN o určení názvu ulice - Južný prameň

Súbor na stiahnutie

Účinné - 3. Dodatok č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 3_2003, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Nitry

VZN o územnom pláne Mesta Nitry

Súbor na stiahnutie

Schválené - 1. Dodatok č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitra č. 1_2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, žiaka jazykovej školy a dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Nitry

VZN o dotáciach v školstve na žiaka

Súbor na stiahnutie

Účinné - 3. Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Nitry č. 3_2014 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi v znení Dodatku č. 1

VZN o poskytnutí jednorázovej dávky

Súbor na stiahnutie

Účinné - 1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 1_2015 o určení názvu ulice v časti mesta Klokočina

VZN o určení názvu ulice - Na Čerešňovom vrchu

Súbor na stiahnutie

Účinné - 9. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 9_2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Mlynárce I. , Nitra

VZN o záväznej časti územneho plánu zóny Mlynárce I.

Súbor na stiahnutie

Účinné - 9. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 9_2007 o určení názvu ulice v časti mesta Horné Krškany

VZN o určení názvu ulice - Borovicová + príloha

Súbor na stiahnutie

Účinné - 8. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 8_2007 o určení názvu ulice v časti mesta Horné Krškany

VZN o určení názvu ulice - Zimná + príloha

Súbor na stiahnutie

Účinné - 7. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 7_2007 o určení názvu ulice v časti mesta Chrenová

VZN o určení názvu ulice - Botanická + príloha

Súbor na stiahnutie

Účinné - 6. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 6_2007 o určení názvu ulice v časti mesta Horné Krškany + príloha

VZN o určení názvu ulice - Letná + príloha

Súbor na stiahnutie

Účinné - 5. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 5_2007 o určení názvu ulice v časti mesta Janíkovce

VZN o určení názvu ulice - Pri Dolci + príloha

Súbor na stiahnutie

Účinné - 4. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 4_2007 o určení názvu ulice v časti mesta Janíkovce

VZN o určení názvu ulice - Sv. Bystríka + príloha

Súbor na stiahnutie

1 2 3 4 5 6 7 Všetky
Stránka: Počet na stranu: