Všeobecne-záväzné nariadenia mesta

Ak potrebujete vyhľadať Všeobecno-záväzné nariadenie mesta Nitry, kritérium vyberajte iba jedno, ostatné kritériá musia byť vypnuté.


(Vyhľadáva meno, klúčové slová, oblasť, rok, názov súboru)

Účinné - 7. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 7_2014 o zmene názvu ulice v časti mesta Chrenová

VZN o zmene názvu ulice Gergelyiho - Žitná ulica

Súbor na stiahnutie

Účinné - 6. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 6_2014 o zmene názvu ulice v časti mesta Chrenová

VZN o zmene názvu ulice Massányiho - Repková

Súbor na stiahnutie

Účinné - 5. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 5_2014 o určení názvu verejného priestranstva v časti mesta Staré Mesto

VZN o určení názvu verejného priestranstva - Starý rínok

Súbor na stiahnutie

Účinné - 4. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 4_2014 o sociálnych službách

VZN o sociálnych službách

Súbor na stiahnutie

Účinné - 3. Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Nitry č. 3_2014 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi

VZN o hmotnej núdzi

Súbor na stiahnutie

Účinné - 2. Všeobecne záväzného nariadenie Mesta Nitry č. 2_2014 o používaní mestských symbolov

VZN o syboloch Mesta Nitry

Súbor na stiahnutie

Účinné - 1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 1_2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

VZN o stavebných odpadoch

Súbor na stiahnutie

11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 11_2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN o komunálnych odpadoch

Súbor na stiahnutie

10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č.10 _2014 o miestnych daniach

VZN o miestnych daniach

Súbor na stiahnutie

Schválené - 15. Dodatok č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 15_2007 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty v znení dodatku č. 1, 2, 3 a 4

VZN o dodržiavaní verejnej čistoty

Súbor na stiahnutie

Schválené - 8. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 8_2014 o dočasnom parkovaní na území mesta Nitry

VZN o parkovaní

Súbor na stiahnutie

Schválené - 21. Dodatok č. 7 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 21_2009 o hospodárení s majetkom mesta Nitry

VZN o nakladaní s majetkom Mesta Nitry

Súbor na stiahnutie

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 9_2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná čsť Územného plánu zóny Mlynárce I., Nitra

VZN o záväznej časti územneho plánu zóny Mlynárce I.

Súbor na stiahnutie

Účinné - 1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č.1_2000 o zriadení Mestskej polície v Nitre v znení dodatkov č.1,2,3 a 4

VZN o zriadení MSP

Súbor na stiahnutie

Účinné - 6. Dodatok č. 6 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 21_2009 o hospodárení s majetkom mesta Nitry

VZN o hospodárení s majetkom

Súbor na stiahnutie

Účinné - 1. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 3_2013 o poskytovaní finančného príspevku na záujmové vzdelávanie v centrách voľného času

VZN o finančnom prísprevku centrá voľného času

Súbor na stiahnutie

Účinné - 4 . Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 4_2013 o určení názvu ulice v časti mesta Staré Mesto

VZN o určení názvu ulice - Pivovarská

Súbor na stiahnutie

Schválené - DODATOK č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 3_2003, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Nitra

VZN o územnom pláne Mesta Nitry

Súbor na stiahnutie

Účinné - 13 .Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nitry č. 13_2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN o poplatku za komunálne odpady

Súbor na stiahnutie

Účinné - 3. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 3_2013 o poskytovaní finančného príspevku na záujmové vzdelávanie v centrách voľného času v znení dodatku č. 1

VZN o centrách voľného času

Súbor na stiahnutie

Účinné - 4. Dodatok č.4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č.1_2000 o zriadení Mestskej polície v Nitre

VZN mestská polícia

Súbor na stiahnutie

Účinné - 1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 1_2013 o zneškodňovaní obsahu žúmp na území Mesta Nitry

VZN o žumpách

Súbor na stiahnutie

Účinné - 2. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 2_2013 o niektorých podmienkach držania psov

VZN o psoch

Súbor na stiahnutie

Účinné - 14. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 14_2012 o určení názvu ulice v časti mesta Párovské Háje

VZN o určení názvu ulice - Lány

Súbor na stiahnutie

Účinné - 14. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 14_2012 o určení názvu ulice v časti mesta Párovské Háje

VZN o určení názvu ulice - Lány

Súbor na stiahnutie

1 2 3 4 5 6 7 8 Všetky
Stránka: Počet na stranu: