Všeobecne-záväzné nariadenia mesta

Ak potrebujete vyhľadať Všeobecno-záväzné nariadenie mesta Nitry, kritérium vyberajte iba jedno, ostatné kritériá musia byť vypnuté.


(Vyhľadáva meno, klúčové slová, oblasť, rok, názov súboru)

Na pripomienkovanie - 7. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 7_2014 o zmene názvu ulice v časti mesta Chrenová

VZN o zmene názvu ulice Gergelyiho - Žitná ulica

Súbor na stiahnutie

6. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 6_2014 o zmene názvu ulice v časti mesta Chrenová

VZN o zmene názvu ulice Massányiho - Repková

Súbor na stiahnutie

5. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 5_2014 o určení názvu verejného priestranstva v časti mesta Staré Mesto

VZN o určení názvu verejného priestranstva - Starý rínok

Súbor na stiahnutie

Účinné - 4. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 4_2014 o sociálnych službách

VZN o sociálnych službách

Súbor na stiahnutie

Účinné - 3. Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Nitry č. 3_2014 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi

VZN o hmotnej núdzi

Súbor na stiahnutie

Účinné - 2. Všeobecne záväzného nariadenie Mesta Nitry č. 2_2014 o používaní mestských symbolov

VZN o syboloch Mesta Nitry

Súbor na stiahnutie

Účinné - 1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 1_2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

VZN o stavebných odpadoch

Súbor na stiahnutie

11. Návrh dodatku č. 11 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 8_2004 o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Nitry v znení neskorších dodatkov

VZN o nakladaní z bytmi

Súbor na stiahnutie

Účinné - 1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č.1_2000 o zriadení Mestskej polície v Nitre v znení dodatkov č.1,2,3 a 4

VZN o zriadení MSP

Súbor na stiahnutie

Účinné - 6. Dodatok č. 6 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 21_2009 o hospodárení s majetkom mesta Nitry

VZN o hospodárení s majetkom

Súbor na stiahnutie

Účinné - Dodatok č. 10 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 8_2004 o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Nitry v znení neskorších dodatkov

VZN o nakladaní z bytmi

Súbor na stiahnutie

Účinné - 1. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 3_2013 o poskytovaní finančného príspevku na záujmové vzdelávanie v centrách voľného času

VZN o finančnom prísprevku centrá voľného času

Súbor na stiahnutie

Na pripomienkovanie - 4 . Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 4_2013 o určení názvu ulice v časti mesta Staré Mesto

VZN o určení názvu ulice - Pivovarská

Súbor na stiahnutie

Schválené - DODATOK č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 3_2003, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Nitra

VZN o územnom pláne Mesta Nitry

Súbor na stiahnutie

Účinné - 13 .Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nitry č. 13_2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN o poplatku za komunálne odpady

Súbor na stiahnutie

Účinné - 3. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 3_2013 o poskytovaní finančného príspevku na záujmové vzdelávanie v centrách voľného času v znení dodatku č. 1

VZN o centrách voľného času

Súbor na stiahnutie

Účinné - 4. Dodatok č.4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č.1_2000 o zriadení Mestskej polície v Nitre

VZN mestská polícia

Súbor na stiahnutie

Účinné - 1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 1_2013 o zneškodňovaní obsahu žúmp na území Mesta Nitry

VZN o žumpách

Súbor na stiahnutie

Účinné - 2. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 2_2013 o niektorých podmienkach držania psov

VZN o psoch

Súbor na stiahnutie

Účinné - 14. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 14_2012 o určení názvu ulice v časti mesta Párovské Háje

VZN o určení názvu ulice - Lány

Súbor na stiahnutie

Účinné - 14. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 14_2012 o určení názvu ulice v časti mesta Párovské Háje

VZN o určení názvu ulice - Lány

Súbor na stiahnutie

Účinné - 13 .Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nitry č. 13_2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN o poplatku za komunálne odpady

Súbor na stiahnutie

Účinné - 12. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nitry č.12 _2012 o miestnych daniach

VZN o miestnych daniach

Súbor na stiahnutie

Účinné - 11. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 11_2012 o určení názvu ulice v časti mesta Horné Krškany

VZN o určení názvu ulice - Jarná

Súbor na stiahnutie

Účinné - 10. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 10_2012 o určení názvu ulice v časti mesta Čermáň

VZN o určení názvu ulice - Ku skládke

Súbor na stiahnutie

1 2 3 4 5 6 7 Všetky
Stránka: Počet na stranu: